Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Demo.jpg Tinhvat21.jpg Tinhvat1.jpg 4a547ebb_61e8e381_img_2042_resize.jpg CHUC_MUNG_NM.swf DSC01791.jpg 0.18_2.jpg 0.62_2.jpg 0.HDNGLL_THCS_Dong_Son_Ha.jpg 0.phong_chinh_resize.jpg 0.Truong_hoc_than_thien_resize.jpg 0.mau_giay_khen.jpg 0.DSCF1349_resize.jpg 0.tinh_yeu_oi-quang_dung.mp3 0.Tinh-Ta-Bien-Bac-Dong-Xanh.mp3 0.DSCF1352_resize.jpg 0.trong_dong_Dong_Son_resize.jpg 0.backup_thi_sinh_thu_4_in_A4_resize.jpg

Điều tra ý kiến

Theo bạn, chất lượng thật của VĂN HÓA & ĐẠO ĐỨC học sinh THCS là ?
Giỏi 30% - Khá 50% - TB 20% - Yếu 0%
Giỏi 25% - Khá 45% - TB 30% - Yếu 0%
Giỏi 20% - Khá 40% - TB 35% - Yếu 5%
Giỏi 15% - Khá 35% - TB 40% - Yếu 10%
Giỏi 10% - Khá 30% - TB 50% - Yếu 10%

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hoàng Linh)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với Đất học Kinh Bắc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC GÓPPHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINHTRONG NHÀ TRƯỜNG.

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG. Năm học 2008 – 2009 Bộ giáo dục & đào tạo phát động nhiều phong trào thi đua : Phong trào “Hai không” với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp ; Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo...

Thi học kì I

Nhà trường tổ chức thi học kì I cho học sinh khối 6,7,8,9 từ ngày 22/12 - 25/12....

Kế hoạch chuyên môn năm học 2011-2012

PhÇn I : KÕ ho¹ch chung I/ Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ hoach : A.NhiÖm vô träng t©m cña n¨m häc 2011 – 2012: - Thùc hiÖn chñ ®Ò cña n¨m häc : N¨m häc tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc vµ n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc ” nh»m n©ng cao chÊt l­îng, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o...

Kế hoạch năm học 2011-2012

Phßng GD - §t B¾c Ninh Tr­êng THCS Ninh X¸ Sè 01/ KH- HT Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ...

Danh sách hội đồng giáo dục

T Họ và tên 1 Lê Thị Hồng Tuyến 2 Nguyễn T. Hồng Hạnh 3 Nguyễn Thị Vinh 4 Nguyễn Thị Hiền 5 Dương Thị Hạnh 6 Ngô Lan Hương 7 Phạm Thị Thuận 8 Nguyễn Thị Phương 9 Ngô Thị Thanh Hà 10 Trịnh Thị Bạch Yến 11 Nguyễn Thị Thuỷ 12 ...

Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011

phßng gd®t b¾c ninh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Tr­êng THCS Ninh x¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------ ...

Ban chấp hành công đoàn

Bí thư chi đoàn : Trương Thị Nhung Ủy viên: Nguyễn Kim Yến Nguyễn Hoàng Linh ...

Camera quan sát - thêm "tai, mắt" quản lý trường học

6725045 Gắn camera quan sát đang được nhiều trường sử dụng để quản lý học sinh. Hiệu quả đã được khẳng định trong thực tế. Ông Huỳnh Nghề, Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (quận 5 – TPHCM), cho biết năm 2008, trường chỉ có 4 giám thị. Lực lượng này không thể lúc nào cũng có mặt ở mọi lúc, mọi nơi để quản lý học sinh nên trường đã gắn camera quan sát, như một cách tăng cường lực lượng giám thị. Tại TPHCM, nhiều trường học cũng áp...

Danh sách cán bộ - giáo viên - nv hành chính

TT Họ và tên 1 Lê Thị Hồng Tuyến 2 Nguyễn T. Hồng Hạnh 3 Nguyễn Thị Vinh 4 Nguyễn Thị Hiền 5 Dương Thị Hạnh 6 Ngô Lan Hương 7 Phạm Thị Thuận 8 Nguyễn Thị Phương 9 Ngô Thị Thanh Hà 10 Trịnh Thị Bạch Yến 11 Nguyễn Thị Thuỷ 12 ...

Cách lập Sơ đồ tư duy (Bản đồ tư duy) và phần mềm chuyên nghiệp Mind mapping

Cách lập Sơ đồ tư duy (Bản đồ tư duy) và phần mềm chuyên nghiệp Mind mapping Trước nay, chúng ta ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng, con số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não – não trái, mà chưa hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian và sự mơ mộng. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn...

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT, CẤP THCSTỪ NĂM 2011-2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT, CẤP THCS (Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5677077 Những bức ảnh đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh Lội ruộng cùng nông dân, câu cá bên nhà sàn, yêu thương các cháu thiếu nhi... là những bức ảnh về cuộc sống đời thường của Hồ Chủ tịch vừa được Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu nhân dịp 19/5. > / Bữa cơm đạm bạc của Hồ Chủ tịch với đồng bào. Những ngày ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự chẻ củi, nấu ăn. Sau này, Chủ tịch nước cũng tự cuốc đất, trồng...

Báo cáo tổng kết năm học 2009- 2010

Ta?i xuụ´ng tờ?p di´nh ke`m gụ´c phòng gdđt bắc ninh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Ninh xá Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ...

Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010

phßng gd®t b¾c ninh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Tr­êng THCS Ninh x¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------ ...

Khoa học - Giáo dục - Khám phá - Thể thao

Hoạt động ngoại khóa

Thiết kế Quảng cáo - Dữ liệu Đồ họa