Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Demo.jpg Tinhvat21.jpg Tinhvat1.jpg 4a547ebb_61e8e381_img_2042_resize.jpg CHUC_MUNG_NM.swf DSC01791.jpg 0.18_2.jpg 0.62_2.jpg 0.HDNGLL_THCS_Dong_Son_Ha.jpg 0.phong_chinh_resize.jpg 0.Truong_hoc_than_thien_resize.jpg 0.mau_giay_khen.jpg 0.DSCF1349_resize.jpg 0.tinh_yeu_oi-quang_dung.mp3 0.Tinh-Ta-Bien-Bac-Dong-Xanh.mp3 0.DSCF1352_resize.jpg 0.trong_dong_Dong_Son_resize.jpg 0.backup_thi_sinh_thu_4_in_A4_resize.jpg

Điều tra ý kiến

Theo bạn, chất lượng thật của VĂN HÓA & ĐẠO ĐỨC học sinh THCS là ?
Giỏi 30% - Khá 50% - TB 20% - Yếu 0%
Giỏi 25% - Khá 45% - TB 30% - Yếu 0%
Giỏi 20% - Khá 40% - TB 35% - Yếu 5%
Giỏi 15% - Khá 35% - TB 40% - Yếu 10%
Giỏi 10% - Khá 30% - TB 50% - Yếu 10%

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hoàng Linh)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với Đất học Kinh Bắc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm2015 và tầm nhìn đến năm 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GD&ĐT ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 I. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI 1.1. Tầm nhìn Xây dựng một ngôi trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh nhiều năm – Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Ngôi trường đào tạo những thế hệ học sinh có năng lực, tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và giải quyết vấn...

Kế hoạch chuyên môn năm học 2011-2012

PhÇn I : KÕ ho¹ch chung I/ Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ hoach : A.NhiÖm vô träng t©m cña n¨m häc 2011 – 2012: - Thùc hiÖn chñ ®Ò cña n¨m häc : N¨m häc tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc vµ n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc ” nh»m n©ng cao chÊt l­îng, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o...

Kế hoạch năm học 2011-2012

Phßng GD - §t B¾c Ninh Tr­êng THCS Ninh X¸ Sè 01/ KH- HT Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ...

Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011

phßng gd®t b¾c ninh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Tr­êng THCS Ninh x¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------ ...

Báo cáo tổng kết năm học 2009- 2010

Ta?i xuụ´ng tờ?p di´nh ke`m gụ´c phòng gdđt bắc ninh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Ninh xá Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ...

Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010

phßng gd®t b¾c ninh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Tr­êng THCS Ninh x¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------ ...

Khoa học - Giáo dục - Khám phá - Thể thao

Hoạt động ngoại khóa

Thiết kế Quảng cáo - Dữ liệu Đồ họa