Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Demo.jpg Tinhvat21.jpg Tinhvat1.jpg 4a547ebb_61e8e381_img_2042_resize.jpg CHUC_MUNG_NM.swf DSC01791.jpg 0.18_2.jpg 0.62_2.jpg 0.HDNGLL_THCS_Dong_Son_Ha.jpg 0.phong_chinh_resize.jpg 0.Truong_hoc_than_thien_resize.jpg 0.mau_giay_khen.jpg 0.DSCF1349_resize.jpg 0.tinh_yeu_oi-quang_dung.mp3 0.Tinh-Ta-Bien-Bac-Dong-Xanh.mp3 0.DSCF1352_resize.jpg 0.trong_dong_Dong_Son_resize.jpg 0.backup_thi_sinh_thu_4_in_A4_resize.jpg

Điều tra ý kiến

Theo bạn, chất lượng thật của VĂN HÓA & ĐẠO ĐỨC học sinh THCS là ?
Giỏi 30% - Khá 50% - TB 20% - Yếu 0%
Giỏi 25% - Khá 45% - TB 30% - Yếu 0%
Giỏi 20% - Khá 40% - TB 35% - Yếu 5%
Giỏi 15% - Khá 35% - TB 40% - Yếu 10%
Giỏi 10% - Khá 30% - TB 50% - Yếu 10%

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hoàng Linh)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với Đất học Kinh Bắc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thông tin mới - Dữ liệu hay > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011

phßng gd®t b¾c ninh                  céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng THCS Ninh x¸                           §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

       ------------------                                         -----------------------------

        69/  BC - THCS                                      Ninh X¸,  Ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2011

 

                                    b¸o c¸o

                             tæng kÕt n¨m häc 2010- 2011

                                        -------------------------------

I - ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tõng chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gd- ®t

1- KÕ ho¹ch ph¸t triÓn:

 

 

Ngµnh häc

 

Sè líp

Sè häc sinh

% so víi ®é tuæi

T¨ng(gi¶m)% so víi ®Çu  n¨m    häc

T¨ng(gi¶m) so víi n¨m häc tr­­íc

Sèhäc sinh                                                     bá häc

Ghi chó

Sè líp

Sè HS

Sè líp

Sè HS

Trong Trong

     n¨m

THCS

20

693

 

0       

- 6

0       

- 25

0         

2

 

BTVH

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

D¹y nghÒ

05

184

 

0       

- 3

0       

- 5

0

0

ChuyÓn  tr­êng

 

2 - S¾p xÕp m¹ng l­íi tr­êng líp, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o:

- 100% líp phæ th«ng lµ líp quèc lËp, so víi kÕ ho¹ch ®¹t 100%.

- ViÖc s¾p xÕp häc sinh vµo c¸c líp ®· chó ý c©n ®èi  sè l­îng vµ chÊt l­îng.

- C«ng t¸c tuyÓn sinh vµo líp 6 ®­îc tæ chøc, thùc hiÖn kÞp thêi, chÆt chÏ, ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o tuyÓn 100% häc sinh tèt nghiÖp tiÓu häc vµo häc líp 6.

3 - T×nh h×nh phæ cËp THCS vµ x©y dùng tr­êng chuÈn quèc gia:

a/ KÕt qu¶ thùc hiÖn phæ cËp THCS: (Theo QuyÕt ®Þnh sè26/2001/Q§ - BGD - §T)

Tiªu chuÈn 1:

- §· duy tr× chuÈn quèc gia vÒ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ chèng mï ch÷

- Huy ®éng trÎ 6 tuæi ra líp1                                             §¹t  100%

- Sè trÎ 11 ®Õn 14 tèt nghiÖp tiÓu häc                                §¹t    470/470  =  100%

- Huy ®éng HS tèt nghiÖp tiÓu häc vµo líp 6                     §¹t    96/ 96      =  100%

    Tr­êng ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn c¬ së vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn ®ñ c¸c m«n häc cña ch­¬ng tr×nh quy ®Þnh.

Tiªu chuÈn 2:

- Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp THCS n¨m häc 2010-2011      §¹t     181/181 = 100%

-  Tû lÖ häc sinh trong ph­êng tèt nghiÖp THCS n¨m häc 2010-2011: 84/84= 100%     

- Tû lÖ ng­êi trong ph­êng ë ®é tuæi 15 ®Õn 18 tèt nghiÖp THCS : 572/532 =96,2%

Ph­êng Ninh x¸ ®· ®­îc c«ng nhËn ®¹t phæ cËp THCS.

b/  C«ng t¸c x©y dùng tr­êng chuÈn quèc gia (KÕt qu¶ thùc hiÖn 5 tiªu chuÈn )

Tiªu chuÈn 1: §¹t c¸c chØ tiªu vÒ tæ chøc nhµ tr­êng. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ líp häc, tæ chuyªn m«n, c¸c héi ®ång vµ Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, tæ chøc §¶ng, c¸c ®oµn thÓ.

Tiªu chuÈn 2:  §¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ c¸n bé qu¶n lý,gi¸o viªn , nh©n viªn.

  Sè gi¸o viªn ®¹t tiªu chuÈn d¹y giái tõ cÊp thµnh phè trë lªn ®¹t 22 /39 = 46,1%

Tiªu chuÈn 3:

- Tû lÖ HS bá häc: 2/ 699  = 0,28 %  .   L­u ban:  2/699= 0,28%

- ChÊt l­îng gi¸o dôc:

XL 2 MÆt

 

 

Tæng sè

 

Tèt

Kh¸

Trung b×nh

 

YÕu

 

HK

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

693

487

70,3

182

26,3

22

3,1

2

0,3

 

 

HL

 

 

693

Giái

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

180

26

331

48,7

163

23,5

19

2,7

             (Cã 01 häc sinh hßa nhËp céng ®ång kh«ng xÕp lo¹i)

 

- C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc: Thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh cña Bé, Së, Phßng gi¸o dôc.

- Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao trong kÕ ho¹ch phæ cËp THCS cña ®Þa ph­¬ng.

Tiªu chuÈn 4:   ®¹t.

Tiªu chuÈn 5:    §¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc.

  Tr­êng §· ®­îc c«ng nhËn ®¹t chuÈn Quèc gia Giai ®o¹n 2001-2010. §ang ®Ò nghÞ c«ng nhËn l¹i chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2010-2015.

4- §¸nh gi¸ viÖc triÓn khai x©y dùng tr­êng träng ®iÓm:

Tr­êng THCS Ninh x¸ ®­îc x¸c ®Þnh x©y dùng tr­êng träng ®iÓm ph¸t triÓn toµn diÖn cña ngµnh GD-§T thµnh phè  B¾c Ninh tõ n¨m häc 2005- 2006. Nªn trong kÕ ho¹ch n¨m häc, nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ cñng cè n©ng cao chÊt l­îng h¹nh kiÓm,v¨n ho¸, v¨n thÓ mü, c¬ së vËt chÊt c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p gi¶ng daþ, n©ng cao chÊt l­îng c¸c nÒn nÕp d¹y vµ häc.

   ViÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· ®­îc tæ chøc, tiÕn hµnh tèt. HÇu hÕt c¸c néi dung, c¸c chØ tiªu ®Ò ra trong kÕ ho¹ch ®Òu hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch .

 II/  §¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o 

1/ Nh÷ng chñ tr­¬ng biÖn ph¸p chØ ®¹o n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc( §· nªu trong kÕ ho¹ch)

2/ Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kû c­¬ng, nÒ nÕp d¹y vµ häc:

   Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®óng, ®ñ (KÓ c¶ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc d¹y nghÒ vµ ch­¬ng tr×nh tù chän).

- Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng  Hai kh«ng kÕt hîp víi c¸c cuéc vËn ®éng: “ Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng tù häc tù s¸ng t¹o, “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” vµ phong trµo thi ®ua : “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”.

 - Kû c­¬ng, nÒn nÕp cña gi¸o viªn trong viÖc thùc hiÖn qui chÕ chuyªn m«n: VÒ hå s¬ sæ s¸ch, dù giê chÊm ch÷a bµi, lªn ®iÓm cho häc sinh tèt. §­îc c¸c ®oµn kiÓm tra : cña Bé gi¸o dôc, kiÓm tra thi ®ua cña SGD vµ c¸c ®oµn kh¸ch ®Õn th¨m tr­êng ®¸nh gi¸ tèt.

- Tæ chøc tèt c¸c cuéc Täa ®µm, gÆp mÆt nh©n ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam vµ ngµy 8/3 ®­îc d­ luËn ®¸nh gi¸ cao.

     a- ChÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc:

 -  ViÖc thùc hiÖn kû c­¬ng nÒn nÕp tèt. Häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c néi qui, qui chÕ cu¶ tr­êng. Kh«ng cã häc sinh vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng cã häc sinh m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi (®Æc biÖt lµ ma tuý). Kh«ng cã häc sinh vi ph¹m nghiªm träng luËt giao th«ng ®­êng bé.C«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt trong nhµ tr­êng ®­îc coi träng.  

- XÕp lo¹i H¹nh kiÓm cuèi n¨m häc:

 

Khèi líp

SÜ sè

Tèt

Kh¸

T. B×nh

YÕu

Kh«ng XL

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Khèi 6

174

125

71,8

43

24,7

6

3,4

0

0

0

0

Khèi 7

158

113

71,5

39

24,7

5

3,1

0

0

 

 

Khèi 8

179

124

69,7

44

24,7

8

4,5

2

1,1

 

 

Khèi 9

183

126

68,8

55

30,0

3

1,6

0

0

 

 

Tr­êng

693

487

70,3

182

26,3

22

3,1

2

0,3

 

 

 

 So víi kÕt qu¶ KQ n¨m tr­íc vµ so víi KH n¨m häc 2010 2011

XÕp lo¹i

So víi n¨m häc 2009- 2010

So víi chØ tiªu KH n¨m häc 2010-2011

KQ n¨m 09- 10 (%)

KQ n¨m 10-11(%)

+T¨ng - gi¶m (%)

KH n¨m 10-11 (%)

KQ n¨m 10-11 (%)

+T¨ng - gi¶m (%)

Tèt

69,3

70,3

+1,0

70,2

70,3

+0,1

Kh¸

27.8

26,3

- 1,5

27,1

26,3

- 0,9

TB

2,5

3,1

+ 0,6

2,3

3,1

+ 0,8

YÕu

0,4

0,3

- 0,1

0,4

0,3

- 0,1

KXL

0

0

0

0

0

0

Ghi chó : (Cã 01 häc sinh hßa nhËp céng ®ång kh«ng xÕp lo¹i)

 

b - ChÊt l­îng gi¸o dôc v¨n ho¸:

- ChÊt l­îng v¨n hãa ®­îc n©ng lªn râ rÖt kÓ c¶ chÊt l­îng mòi nhän vµ chÊt l­îng ®¹i trµ. Häc sinh c¸c khèi líp ®· ch¨m häc h¬n, cã ý thøc häc vµ lµm bµi tr­íc khi tíi líp. NÒ nÕp d¹y vµ häc ®­îc cñng cè vµ n©ng cao.KÕt qu¶ häc sinh giái xÕp thø nhÊt toµn thµnh phè.

 

 

 

 

 

  KÕt qu¶  xÕp lo¹i v¨n ho¸ cuèi n¨m häc:

Khèi líp

SÜ sè

Giái

Kh¸

T. B×nh

YÕu

Kh«ng XL

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Khèi 6

174

42

24,1

81

46,6

43

24,7

8

4,6

0

0

Khèi 7

158

41

25,9

80

50,6

33

20,8

4

2,5

0

0

Khèi 8

179

46

25,8

86

48,3

39

24,9

7

3,9

0

0

Khèi 9

183

51

27,9

84

45,9

48

26,2

0

0

0

0

Tr­êng

693

180

26

331

48,7

163

23,5

19

2,7

0

0

(Cã 01 häc sinh hßa nhËp céng ®ång kh«ng xÕp lo¹i)

So víi kÕt qu¶ KQ n¨m tr­íc vµ so víi KH n¨m häc 2010 - 2011

XÕp lo¹i

So víi KQ n¨m häc 2009-2010

So víi chØ tiªu KH n¨m häc 2010-2011

KQ n¨m 08-09(%)

KQ n¨m 09-10 (%)

+T¨ng - gi¶m (%)

KH n¨m 10- 11 (%)

KQ n¨m 10-11 (%)

+T¨ng - gi¶m (%)

Giái

26,3

26

- 0,3

25

26

+1

Kh¸

47,8

48,7

+ 0,9

48,5

48,7

+ 0,2

TB

24

23,5

- 0,5

24,4

23,5

- 0,9

YÕu

1,8

2,7

+ 0,9

2,1

2,7

+ 0,6

KÐm

0

0

0

0

0

0

KXL

 

 

 

 

 

 

(Cã 01 häc sinh hßa nhËp céng ®ång kh«ng xÕp lo¹i, kh«ng tÝnh vµo chØ tiªu ®¹o ®øc vµ v¨n hãa)

KÕt qu¶ thi häc sinh giái c¸c m«n v¨n ho¸: 

KÕt qu¶

n¨m häc

TS gi¶i

XÕp lo¹i tr­êng

Thi häc sinh giái thµnh phè

Thi häc sinh giái tØnh

Gi¶i c¸ nh©n

Gi¶i ®éi

Sè HS dù thi

TS gi¶i ®¹t

Gi¶i1

Gi¶i2

Gi¶i3

G

KK

TS

G1

G2

G3

G

kk

TS

G1

G2

G3

2009-2010

70

NhÊt

53

2

4

21

26

12

6

4

2

7

5

 

1

1

3

2010-2011

106

NhÊt

80

4

10

26

38

18

8

5

5

7

7

 

4

2

1

 

c-ChÊt l­îng gi¸o dôc  v¨n thÓ mü:

-KÕt qu¶ thi v¨n nghÖ häc sinh thµnh phè:0

-KÕt qu¶ thi TDTT thµnh phè : Tæng sè gi¶i :06  

     +NhÊt:02 ; Ba: 04

-KÕt qu¶ thi TDTT TØnh:  01 gi¶i  nhÊt; 01 gi¶i ba

- §¹t kÕt qu¶ cao trong cuéc thi ch¹y SacomBank

- §· tæ chøc kh¸m søc kháe cho häc sinh toµn tr­êng.

- C¶nh quan nhµ tr­êng ®­îc th­êng xuyªn cñng cè, tu bæ vµ x©y dùng thªm v­ên hoa c©y c¶nh . §¹t ®¬n vÞ nhµ tr­êng cã m«i tr­êng Xanh -S¹ch - §Ñp lo¹i xuÊt s¾c    KÕt qu¶ “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ®¹t lo¹i xuÊt s¾c.

- §oµn ®éi ®­îc c«ng nhËn v÷ng m¹nh.

d-§¸nh gi¸ chung vÒ gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh:

- C¸c nÒn nÕp kû c­¬ng vÒ ®¹o ®øc vµ häc tËp cña häc sinh ®­îc cñng cè vµ n©ng cao.

- ChÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc,v¨n ho¸ ,v¨n thÓ mü ®Òu ®¹t hoÆc v­ît c¸c chØ tiªu

®Ò ra trong kÕ ho¹ch n¨m häc.

- Kh«ng cã häc sinh vi ph¹m c¸c tÖ n¹n x· héi.

   Tån t¹i: cßn häc sinh cã  ý thøc tæ chøc kû luËt ch­a cao. Ch­a gi¶i quyÕt døt ®iÓm t×nh tr¹ng nãi tôc,chöi bËy, ®¸nh nhau trong häc sinh .

- Ch­a chÊm døt ®­îc t×nh tr¹ng häc sinh bá häc.

 

*  KÕt qu¶ xÕp lo¹i thi ®ua häc sinh cuèi n¨m häc :

      + Häc sinh ®­îc lªn líp th¼ng 674/693 - §¹t tû lÖ   97,3%. So víi n¨m häc tr­íc gi¶m 1 %, so víi kÕ ho¹ch gi¶m 0,2 %

     + Häc sinh ®¹t tiªu chuÈn häc sinh giái toµn diÖn  180/693  ®¹t tû lÖ 26%. So  víi n¨m häc tr­íc gi¶m 0,3 %, so víi kÕ ho¹ch t¨ng 1%

    +  Häc sinh ®¹t tiªu chuÈn häc sinh tiªn tiÕn  331/693 ®¹t tû lÖ  47,8%

.  +  Häc sinh ®¹t tiªu chuÈn häc sinh tiªn tiÕn, häc sinh giái : 74,7% víi n¨m häc tr­íc t¨ng 0,3 %, so víi kÕ ho¹ch t¨ng 0,6%

     +  Líp ®­îc c«ng nhËn líp tiªn tiÕn :15/20 ®¹t tû lÖ  75% so víi n¨m häc tr­íc t¨ng 0 %, so víi kÕ ho¹ch t¨ng 0 %

                         ( 6ABCE  -7ABDE – 8ABDE   -   9ABD )

 

III - §¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho gi¸o dôc ®µo t¹o

1-Gi¶i ph¸p vµ kÕt qu¶ vÒ tæ chøc , x©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn

a/-T×nh h×nh ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn:

-    Tæng sè CBGV :  42

      + Trong ®ã CB qu¶n lý: 02

      + Gi¸o viªn : 37  ;  NV hµnh chÝnh: 03

    *Tû lÖ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y :37  /20=1,85 GV/líp (  cã 01 TPT§)

    * C¸n bé gi¸o viªn ®¹t chuÈn ho¸  41/42 = 97,6%, trong ®ã cã  27/39  = 69,2%  c¸n bé gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é  trªn chuÈn,  cßn 01 gi¸o viªn Mü thuËt ®ang theo häc ®¹i häc.

          * Sè GV ®ang ®i häc n©ng cao tr×nh ®é lµ :0 5

- §éi ngò gi¸o viªn cña tr­êng cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. Lu«n chÊp hµnh mäi chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng ph¸p luËt cña nhµ n­íc. Gi¸o viªn lu«n tÝch cùc h­ëng øng cuéc vËn ®éng : “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng: “ Mçi thµy gi¸o c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng tù häc tù s¸ng t¹o”. §éi ngò gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, lu«n cã cè g¾ng v­¬n lªn trong chuyªn m«n, nhiÖt t×nh trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. TÝch cùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y vµ häc.

* Tån t¹i: Mét sè Ýt gi¸o viªn  ch­a thËt cè g¾ng phÊn ®Êu th­êng xuyªn trong chuyªn m«n vµ thi ®ua. ViÖc thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cßn chËm. Tr×nh ®é chuyªn m«n cßn non khiÕn kÕt qu¶ gi¶ng d¹y cßn h¹n chÕ.

 

b/ C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn:

   Nhµ tr­êng ®· cã sù ph©n c«ng gi¶ng d¹y hîp lý,®éng viªn gi¸o viªn kh¾c phôc khã kh¨n trong gi¶ng d¹y. C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi GV ®­îc gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ, kÞp thêi,®óng chÕ ®é.

-  T¨ng c­êng c«ng t¸c båi d­ìng GV trªn c¶ 3 mÆt: T­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc t¸c phong. Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ lßng th­¬ng yªu häc sinh.                                                                     

     - Nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc triÓn khai cho gi¸o viªn c¸c bé m«n häc tËp, trao ®æi, thùc hµnh, rót kinh nghiÖm vÒ viÖc c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo h­íng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy cao ®é tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp. Hµng th¸ng, ngoµi viÖc tham gia ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ®Ò do Phßng GD tæ chøc, nhµ tr­êng ®Òu tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y,gi¸o dôc hoÆc héi gi¶ng cho c¸c tæ chuyªn m«n hoÆc bé m«n. Thùc hiÖn chuyªn ®Ò côm, mêi chuyªn gia vÒ ph­¬ng ph¸p vÒ trao ®æi c¸c chuyªn ®Ò víi gi¸o viªn.  GV  trong toµn tr­êng ®· tÝch cùc vËn dông ®­a c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y. Phong trµo so¹n vµ gi¶ng b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö ®­îc gi¸o viªn h­ëng øng s«i næi. Næi bËt lµ c¸c ®ång chÝ: Hoµng Linh , Chinh, P.Thñy, Hoµng Thu, Lª Nhung, Chu H¹nh,Thu H»ng, T. Nhung, LÖ Dung, LÞch...Trong c¶ n¨m häc, gi¸o viªn trong tr­êng ®· so¹n ®­îc  vµ thùc hiÖn d¹y trªn líp ®­îc trªn líp 4282 tiÕt   gi¸o ¸n ®iÖn tö..  

-  T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho GV ®i häc ®¹i häc vµ khuyÕn khÝch GV tÝch cùc phÊn ®Êu trë thµnh GV d¹y giái vµ chiÕn sÜ thi ®ua c¸c cÊp.

+ §¹t GVDG cÊp tØnh: 01

+ Gi¸o  viªn d¹y giái cÊp thµnh phè :11

c/KÕt qu¶ xÕp lo¹i vµ thi ®ua cña GV cuèi n¨m häc:

- Sè CB-GV ®¨ng ký phÊn ®Êu trë thµnh CST§  cÊp  tØnh lµ: 01 ; CÊp CS lµ: 11

- Sè CB-GV ®­îc c«ng nhËn:

+ GV d¹y giái cÊp TP  : 11/13 ®¹t 84,6 %

+ GV d¹y giái cÊp tØnh: 01

+ §Ò nghÞ c«ng nhËn chiÕn sÜ thi ®ua cÊp thµnh phè: 11

+§Ò nghÞ c«ng nhËn CST§ cÊp tØnh : 01

§¬n vÞ

XÕp lo¹i gi¸o viªn theo chuÈn nghÒ nghiÖp( TT30/2009/TT-BGD& §T)

T sè

XS

Kh¸

TB

K

KXL

T sè

%

T sè

%

T sè

%

T sè

%

T 

%

KHTN

16

13

81,3

3

18,7

0

0

0

0

0

0

KHXH

Nhắn tin cho tác giả

Nguyễn Thị Chinh @ 08:25 20/12/2011
Số lượt xem: 217
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Khoa học - Giáo dục - Khám phá - Thể thao

Hoạt động ngoại khóa

Thiết kế Quảng cáo - Dữ liệu Đồ họa