Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Demo.jpg Tinhvat21.jpg Tinhvat1.jpg 4a547ebb_61e8e381_img_2042_resize.jpg CHUC_MUNG_NM.swf DSC01791.jpg 0.18_2.jpg 0.62_2.jpg 0.HDNGLL_THCS_Dong_Son_Ha.jpg 0.phong_chinh_resize.jpg 0.Truong_hoc_than_thien_resize.jpg 0.mau_giay_khen.jpg 0.DSCF1349_resize.jpg 0.tinh_yeu_oi-quang_dung.mp3 0.Tinh-Ta-Bien-Bac-Dong-Xanh.mp3 0.DSCF1352_resize.jpg 0.trong_dong_Dong_Son_resize.jpg 0.backup_thi_sinh_thu_4_in_A4_resize.jpg

Điều tra ý kiến

Theo bạn, chất lượng thật của VĂN HÓA & ĐẠO ĐỨC học sinh THCS là ?
Giỏi 30% - Khá 50% - TB 20% - Yếu 0%
Giỏi 25% - Khá 45% - TB 30% - Yếu 0%
Giỏi 20% - Khá 40% - TB 35% - Yếu 5%
Giỏi 15% - Khá 35% - TB 40% - Yếu 10%
Giỏi 10% - Khá 30% - TB 50% - Yếu 10%

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hoàng Linh)

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với Đất học Kinh Bắc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thông tin mới - Dữ liệu hay > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

Kế hoạch chuyên môn năm học 2011-2012

PhÇn I : KÕ ho¹ch chung

 

I/ Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ hoach :

A.NhiÖm vô träng t©m  cña n¨m häc 2011 – 2012:

   - Thùc hiÖn chñ ®Ò cña n¨m häc : N¨m häc tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc vµ n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc ” nh»m n©ng cao chÊt l­îng, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc, nh©n c¸ch vµ kü n¨ng sèng cho häc sinh. T¨ng c­êng kû c­¬ng nÒ nÕp trong D¹y – Häc - §¸nh gi¸ theo quan ®iÓm : D¹y thËt, häc thËt, thi thËt, kÕt qu¶ thËt. N©ng cao chÊt l­îng toµn diÖn, thùc chÊt, chó träng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh, c­¬ng quyÕt ng¨n chÆn mäi hiÖn t­îng tiªu cùc x©m nhËp vµo häc ®­êng.

  -  TiÕp tôc ®Èy m¹nh triÓn khai chØ thÞ 06 CT/T¦ ngµy 7/11/2006 cña Bé chÝnh trÞ vÒ tæ chøc cuéc vËn ®éng : “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ”. TiÕp tôc ®Èy m¹nh triÓn khai cuéc vËn ®éng “ Mçi thµy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc tù häc , tù s¸ng t¹o ” vµ phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc ”.

 - Ch¨m lo, ®Çu t­ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc.T¨ng c­êng båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, chuyªn m«n nghiÖp vô, ®Èy m¹nh ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc, n¾m v÷ng chuÈn kiÕn thøc, khuyÕn khÝch tù häc tù s¸ng t¹o cña häc sinh. X©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o t©m huyÕt víi nghÒ d¹y häc, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng, chuÈn hãa vÒ tr×nh ®é ®µo t¹o. N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn giái c¸c cÊp, cã t¸c dông táa s¸ng trong toµn nghµnh.

  -  TÝch cùc ®­a tin häc vµo d¹y vµ häc thËt sù cã hiÖu qu¶, tõ kh©u so¹n gi¸o ¸n, thao t¸c tr×nh chiÕu, khai th¸c th«ng tin, tÝch lòy kiÕn thøc, x©y dùng phßng m¸y nèi m¹ng. §Èy m¹nh viÖc triÓn khai øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ®æi míi c«ng t¸c d¹y vµ häc. §Èy m¹nh c«ng t¸c båi d­ìng häc sinh giái , häc sinh n¨ng khiÕu trªn mäi lÜnh vùc häc tËp ,v¨n nghÖ ,TD TT.

-  §æi míi c«ng t¸c thi, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh d¹y vµ häc theo yªu cÇu ph¶n ¸nh ®óng chÊt l­îng gi¸o dôc tr¸nh c¸c hiÖn t­îng thiÕu c«ng b»ng vµ hiÖn t­îng tiªu cùc trong thi cö gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®µo t¹o. Thùc hiÖn nghiªm tóc cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra chuyªn m«n.

 -  N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý gi¸o dôc, ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh. Huy ®éng c¸c nguån lùc ®Çu t­ ph¸t triÓn gi¸o dôc. §Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý gi¸o dôc.

 -  TiÕp tôc phæ cËp gi¸o dôc : cñng cè v÷ng ch¾c chÊt l­îng phæ cËp THCS ®· d¹t ®­îc ®ång thêi triÓn khai tèt viÖc tiÕn hµnh phæ cËp THPT ë ®Þa bµn ph­êng Ninh X¸ .

 -  Ph¸t triÓn, t¨ng c­êng x©y dùng CSVC tr­êng líp vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc theo h­íng chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, ®ång bé hãa. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc.

 - ChÊn chØnh kû c­¬ng nÒ nÕp trong tr­êng häc. Phßng chèng vµ ng¨n chÆn c¸c tÖ n¹n x· héi x©m nhËp häc ®­êng .Thùc hiÖn tèt an toµn giao th«ng.§æi míi c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng. Thùc hµnh tiÕt kiÖm ,chèng tham « l·ng phÝ, quyÕt t©m x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh.  

- Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm ®Þnh chÊt l­îng chÊt l­îng tr­êng häc.

 

B.NhiÖm vô cô thÓ :

1. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt phong trµo “thi ®ua hai tèt” vµ cuéc vËn ®éng “kû c­¬ng-t×nh th­¬ng-tr¸ch nhiÖm” trong c¸n bé gi¸o viªn. TriÓn khai cô thÓ néi dung vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng ®Æc biÖt lµ cuéc vËn ®éng X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc ”.

2. Thùc hiÖn nghiªm tóc ph©n phèi ch­¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch d¹y häc, kh«ng c¾t xÐn, kh«ng dån Ðp ch­¬ng tr×nh.

3. Thùc hiÖn gi¶ng d¹y ®Çy ®ñ c¸c m«n häc vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c.Tæ chøc vµ duy tr× tèt häc h­íng nghiÖp cho häc sinh khèi 8, khèi 9. Tæ chøc häc m«n tù chän tin häc cho häc sinh khèi 6, khèi 7.

4. Tæ chøc häc tËp vµ thùc hiÖn tèt viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y cña tõng bé m«n theo h­íng ph¸t huy tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc tù häc cña häc sinh. TriÓn khai so¹n gi¸o ¸n b»ng m¸y tÝnh, so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö.

5. Tæ chøc tèt viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông thiÕt bÞ d¹y häc.

6. Tæ chøc tèt c¸c ®ît d¹y chuyªn ®Ò, tæ chøc cã hiÖu qu¶ 2 ®ît héi gi¶ng t¹o kh«ng khÝ thi ®ua s«i næi trong gi¶ng d¹y.

7. TiÕp tôc båi d­ìng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®éi ngò gi¸o viªn giái vµ ®éi ngò cèt c¸n chuyªn m«n ë tÊt c¶ c¸c m«n häc,t¨ng c­êng båi d­ìng ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn d¹y giái.

8. T¨ng c­êng c«ng t¸c båi d­ìng gi¸o viªn trªn c¶ 3 mÆt: t­ t­ëng, chÝnh trÞ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc lèi sèng, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm yªu th­¬ng häc trß.

9. Thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh d¹y thªm,häc thªm.

10. Tæ chøc tèt cã hiÖu qu¶ thùc hiÖn ®óng chÕ ®é thanh tra,kiÓm tra chuyªn m«n ®Ó thóc ®Èy chÊt l­îng d¹y vµ häc.

 

II.®Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh :

1. Nh÷ng thuËn lîi:

a.§Þa ph­¬ng :

- Ph­êng Ninh X¸ n»m ë trung t©m thµnh phè B¾c Ninh. §¶ng ñy, H§ND, UBND  lu«n quan t©m chØ ®¹o s¸t sao tíi phong trµo gi¸o dôc. Ph­êng Ninh x¸ lµ ph­êng duy nhÊt trong thµnh phè ®­îc c«ng nhËn lµ ph­êng cã phong trµo gi¸o dôc toµn diÖn 3 n¨m häc.

- Ph­êng Ninh X¸ ®· ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt víi khu hiÖu bé khang trang, 20 phßng häc, 9 phßng häc bé m«n, 1 nhµ ®a chøc n¨ng  t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc d¹y vµ häc cña thÇy vµ trß nhµ tr­êng. §· vµ ®ang hoµn thiÖn 4 phßng häc bé m«n theo chuÈn XinhGapo.

- Héi phô huynh th­êng xuyªn quan t©m ®Õn phong trµo d¹y vµ häc cña nhµ tr­êng.

- 7 khu phè ®Òu cã héi khuyÕn häc ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶ ®éng viªn, khÝch lÖ ®­îc viÖc häc tËp cña häc sinh.

b.Nhµ tr­êng:

- Tr­êng cã bÒ dµy vÒ truyÒn thèng 40 n¨m liªn tôc ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh.Tr­êng ®­îc nhËn hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba, h¹ng nh×,®­îc nhËn cê ®¬n vÞ dÉn ®Çu phong trµo thi ®ua n¨m häc 2005 - 2006.N¨m häc 2007-2008 ®­îc nhËn cê ®¬n vÞ dÉn ®Çu phong trµo thi ®ua toµn tØnh vµ nhËn cê thi ®ua cña Thñ t­íng chÝnh phñ. N¨m häc 2009-2010 ®­îc tÆng th­ëng hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt.

- TËp thÓ gi¸o viªn ®oµn kÕt nhÊt trÝ cã tinh thÇn häc tËp vµ v­¬n lªn trong chuyªn m«n.

- §éi ngò gi¸o viªn ®ång bé trong c¸c bé m«n.100 % gi¸o viªn ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn ( 1gi¸o viªn MT ®ang häc n©ng chuÈn). NhiÒu gi¸o viªn ®¹t chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh, cÊp thµnh phè, nhiÒu gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh,cÊp thµnh phè. Mét sè gi¸o viªn cã kinh nghiÖm båi d­ìng häc sinh giái (m«n V¨n, Lý, Hãa, Sö, Anh V¨n, ®Þa ).

- Phong trµo ho¹t ®éng cña ®oµn ®éi ®i vµo nÒ nÕp vµ cã t¸c dông ®èi víi häc sinh.

- VÒ phÝa häc sinh: NhiÒu häc sinh ham häc, gia ®×nh quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn vÒ vËt chÊt phôc vô häc tËp cña c¸c em nh­ : S¸ch vë,®å dïng häc tËp, ®ång phôc häc sinh,gãc häc tËp…

2.Nh÷ng khã kh¨n :

- Mét sè Ýt gi¸o viªn trÎ tay nghÒ ch­a cao, sù v­¬n lªn trong chuyªn m«n nghiÖp vô cßn h¹n chÕ.

- §å dïng d¹y häc 1 sè m«n chÊt l­îng ch­a tèt.

- 1 sè Ýt gi¸o viªn cßn cã t­ t­ëng trung b×nh chñ nghÜa ng¹i phÊn ®Êu.

- VÒ phÝa häc sinh: mét sè häc sinh ch­a tù gi¸c häc tËp, cã biÓu hiÖn ham ch¬i ®iÖn tö. Mét sè häc sinh cã t©m lý häc lÖch (thÝch häc to¸n, lý, hãa, ng¹i häc v¨n,sö). Mét bé phËn häc sinh cã hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n cßn thiÕu sù quan t©m th­êng xuyªn ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh.

.

3. Ph©n tÝch ®éi ngò gi¸o viªn:

- Toµn tr­êng cã tæng sè: 38 gi¸o viªn ; 3 c¸n bé hµnh chÝnh.

           + Ban gi¸m hiÖu: 2

 + Gi¸o viªn : 36

 + Tr×nh ®é ®¹i häc : 27 / 38   = 71,1   %

 + Tr×nh ®é cao ®¼ng : 10/ 38  =  26,3 %

 + Tr×nh ®é trung cÊp :1/ 38    =  2,6   %

*Tæ Khoa häc tù nhiªn cã :     16   gi¸o viªn.

          + M«n To¸n :   9  gi¸o viªn ( 6 §¹i häc, 3 Cao ®¼ng )

          + M«n Lý :  2 gi¸o viªn ( 2 §¹i häc )

          +Sinh hãa : 4 gi¸o viªn ( 3 §¹i häc)

          + Tin :1 gi¸o viªn ( cao ®¼ng)

* Tæ Khoa häc x· héi cã :       22   gi¸o viªn

           + M«n V¨n :  10 gi¸o viªn (  6 §¹i häc, 4 Cao ®¼ng )

           + M«n Sö - GDCD :  1 gi¸o viªn ( 1 §¹i häc)

           + M«n V¨n - ®Þa : 2 gi¸o viªn ( 2 §¹i häc)

           + M«n Anh : 6 gi¸o viªn ( 6 §¹i häc)         

           + ThÓ dôc : 1 gi¸o viªn ( §¹i häc )

 + Mü thuËt : 1 gi¸o viªn ( Trung cÊp )

           + ¢m nh¹c : 1 gi¸o viªn (Cao ®¼ng )

* KÕt qu¶ n¨m häc 2010 - 2011:

- Gi¸o viªn ®¹t chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh : 0

- Gi¸o viªn ®¹t chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së : 4 gi¸o viªn ( ®/c TuyÕn, ®/c H.YÕn, ®/c ¢n, ®/c Tr­¬ng Nhung )

- Gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh xuÊt s¾c : 0

- Gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh :1 ®/c(®/c H»ng)

- Gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp thµnh phè :  9 gi¸o viªn ( Hßa, Xu©n H­¬ng, ¢n, Lª Nhung, H»ng B, Kim YÕn, Thu, H¶i Anh, Hoµng Ph­¬ng) .                                                    

 

* KÕt qu¶ chÊt l­îng häc sinh n¨m häc 2010 - 2011 :

 

Tæng sè

häc sinh

H¹nh kiÓm

Häc lùc

Tèt

Kh¸

TB

YÕu

Giái

Kh¸

TB

YÕu

693+1

487=70,3 %

182=26,3%

22=3,1%

2=0,3%

180=26%

331= 47,8%

163=23,5%

19 = 2,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

KXL: 1

 III. C¸c chØ tiªu phÊn ®Êu n¨m häc 2010-2011 :

1. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn : Toµn tr­êng = 726 häc sinh( 1HS hßa nhËp céng ®ång)

                     * Khèi 6 :  5 líp =  217 häc sinh

                     * Khèi 7 :  5 líp =  169 häc sinh

                     * Khèi 8 :  5 líp =  163  häc sinh          

                       * Khèi 9 : 5 líp =   177 häc sinh                     

 

2. ChÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn :

A. ChÊt l­îng ®¹o ®øc :

 

XÕp lo¹i

Sè häc sinh

Tû lÖ

Ghi chó

Tèt

512

70,5%

 

Kh¸

185

25,5%

 

Trung b×nh

25

3,4%

 

YÕu

3

0,4%

KXL: 1

 

ChÊt l­îng v¨n hãa :

 

XÕp lo¹i

Sè häc sinh

Tû LÖ

Ghi chó

Giái

189

26,1%

 

Kh¸

341

46,9%

 

Trung B×nh

170

23,4%

 

YÕu

26

3,5%

KXL:1

KÐm

0

 

 

- KÕt qu¶ lªn líp th¼ng :

- KÕt qu¶ lªn líp sau hÌ : 709 / 726 = 97,6 %

- KÕt qu¶ vµo cÊp III c«ng lËp : XÕp thø nhÊt hoÆc thø hai toµn thµnh phè

 

 

 

3. KÕt qu¶ thi häc sinh giái :

      Tæng sè gi¶i : 95

* Häc sinh giái cÊp thµnh phè :

+ Gi¶i c¸ nh©n : 75            

+ Gi¶i ®ång ®éi : 15

+ Tæng sè gi¶i : 90

+ XÕp lo¹i tr­êng : thø nhÊt hoÆc nh× Thµnh Phè.

* Häc sinh giái cÊp tØnh : 5  (V¨n, Sinh, Sö, §Þa, Gi¶i to¸n qua m¹ng, lý, TiÕng anh qua m¹ng)

XÕp lo¹i toµn tr­êng: XÕp thø nhÊt toµn thµnh phè.

 Ph©n c«ng nhiÖm vô båi d­ìng  HSG cô thÓ nh­ sau :

 

 M«n

 

Gi¸o viªn båi d­ìng

 

Gi¶i c¸ nh©n

 

 

Gi¶i ®ång ®éi

CÊp tØnh          CÊp Thµnh phè

 

V¨n 9

Hoµng ThÞ Thu

1

3

Tõ 1->3

V¨n 8

NguyÔn ThÞ Ch×u

 

3

Tõ 1à3

V¨n 7

Hoµng ThÞ Ph­¬ng

 

3

Tõ 1->3

V¨n 6

 

NguyÔn ThÞ ¢n

 

3

Tõ 1à3

To¸n 9

§Æng ThÞ BÝch Nga

1

4

Tõ 1->2

To¸n 8

NguyÔn T Thanh Thuû B

 

4

Tõ1->2

To¸n 7

Hoµng Thanh HuyÒn

 

4

Tõ 1->2

To¸n 6

 

NguyÔn ThÞ H¶i Anh

 

4

Tõ 1à3

M¸y TÝnh Casio 9

Hoµng CÈm Nhung

 

2

Tõ 1->3

M¸y TÝnh Casio 8

 

NguyÔn Kim YÕn

 

3

Tõ 1à3

Lý 9

NguyÔn ThÞ H¶i YÕn

1

3

Tõ 1->2

Lý 8

 

Ph¹m Minh Thèng

            

3

Tõ 1à2

Hãa 9

NguyÔn Minh H»ng

 

3

Tõ 1->3

Hãa 8

 

NguyÔn Thu Hµ

 

3

Tõ 1->3

Sinh 9

NguyÔn Thu Hµ

1

3

Tõ 1à3

Sinh 8

 

Hoµng Hång Anh

 

2

Tõ 1à3

Sö 9

TrÇn Ph­¬ng Thñy

1

3

Tõ 1à3

Sö 8

TrÇn Ph­¬ng Thñy

 

3

 

 

  M«n

 

G/v båi d­ìng

Gi¶i c¸ nh©n

 

 

Gi¶i ®ång ®éi

CÊp tØnh       CÊp Thµnh phè

 

Vi « lim pic 9

Tr­¬ng ThÞ Nhung

2

4

Tõ 1à2

Anh 9

§ç ThÞ Xu©n H­¬ng

 

3

Tõ 1à2

TA qua m¹ng

§ç ThÞ Xu©n H­¬ng

2

5

Tõ 1à2

Anh 8

NguyÔn Hång H¹nh

            

3

Tõ 1à3

Anh 7

      NguyÔn ThÞ Mü

 

3

Tõ 1à3

Anh 6

TrÞnh B¹ch YÕn

 

3

Tõ1->3

§Þa 9

Lª ThÞ Nhung

1

4

Tõ 1à2

§Þa 8

         Lª ThÞ Nhung

 

4

Tõ 1->2

 

C. ChÊt l­îng gi¸o dôc thÈm mü thÓ chÊt :

- 100% giê häc thÓ dôc néi khãa thùc hiÖn nghiªm tóc,®óng quy ®Þnh.

- Duy tr× ®Òu ®Æn móa h¸t tËp thÓ vµ tËp thÓ dôc gi÷a giê.

- Thùc hiÖn tèt ATGT , duy tr× cæng tr­êng ATGT.

- Tæ chøc chØ ®¹o tèt ho¹t ®éng cña 4 c©u l¹c bé : tin häc, quan hä, cÇu l«ng, cê vua.

- 100% häc sinh mÆc ®ång phôc ®óng quy ®Þnh.

- Tr­êng ®¹t tiªu chuÈn tr­êng “xanh-s¹ch-®Ñp”.

- Tr­êng ®¹t tiªu chuÈn   “tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc”.

-  Thi TDTT : §¹t   10  gi¶i cÊp thµnh phè,   2   gi¶i cÊp tØnh.

- Thi v¨n nghÖ ( nÕu cã): §¹t tõ 2 gi¶i trë lªn .

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Danh hiÖu thi ®ua : 

 

 Danh hiÖu phÊn ®Êu

            ChØ tiªu

G/V ®¨ng ký phÊn ®Êu

1. CS thi ®ua

-         CÊp tØnh

-         CÊp thµnh phè

 

1

6

 

 

§/CTuyÕn, H¶i yÕn X.H­¬ng,Thèng, Thu Hµ, T.Nhung,

M H»ng, Thèng, Mü, Hång H¹nh, Hång Anh, ®/c LÞch

2. GV d¹y giái

-         cÊp tØnh

-         cÊp thµnh phè

 

3

9

 

 §/c Thñy D; ®/cLÞch; ®/c Mü.

§/C X.H­¬ng,Thèng, Thu Hµ, M H»ng, Thèng, Mü, Hång H¹nh, ®/c LÞch, Thuû D.

3.Ph©n lo¹i chuÈn N. nghiÖp

-         XuÊt s¾c

-         Kh¸

-         TB

-         Kh«ng xÕp lo¹i

 

25/36 = 69,4%

11/36 = 30,5%

0

0

 

 

4. Båi d­ìng CM nghiÖp vô

-         Dù giê

-         Häc tËp ®¬n vÞ b¹n

-         Häc tËp chuyªn ®Ò

-         BDTX theo chu kú

 

 

 

35t/gi¸o viªn/n¨m

0 l­ît

2 chuyªn ®Ò/1 m«n

100% dù häc vµ ®¹t yªu cÇu

 

 

Gi¸o viªn toµn tr­êng

 

Gi¸o viªn theo bé m«n

Gi¸o viªn toµn tr­êng

5. KiÓm tra toµn diÖn

 

12

 

6. KiÓm tra chuyªn ®Ò

 

24

 

7. D¹y thªm häc thªm

100% kh«ng vi ph¹m

 

XÕp lo¹i c«ng chøc

XuÊt s¾c: 32/41 = 78%

  Kh¸: 9/41 =22%

 

 

 

   4.ChØ tiªu thi ®ua :

 

         Néi dung

             ChØ tiªu

            Ghi chó

    §¬n vÞ tr­êng

TËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c. §¬n vÞ dÉn ®Çu phong trµo thi ®ua

 

 

Tæ lao ®éng tiªn tiÕn

Tæ KHXH, Tæ KHTN, Tæ V¨n phßng

 

 

            Chi bé

Trong s¹ch,v÷ng m¹nh

 

 

          C«ng ®oµn

V÷ng m¹nh xuÊt s¾c

 

 

          §oµn ®éi

V÷ng m¹nh

 

 

   Tû lÖ lao ®éng tiªn tiÕn

97,5 %

 

 

 

IV.C¸c biÖn ph¸p chÝnh :

 

1. X©y dùng cñng cè kû c­¬ng nÒ nÕp d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng :

      - T¨ng c­êng båi d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc nhµ gi¸o. H­ëng øng cuéc vËn ®éng “ Mçi thµy Gi¸o c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc , tù häc , tù s¸ng t¹o” . §©û m¹nh viÖc gi¸o dôc ph¸p luËt vµ thùc thi ph¸p luËt trong gi¸o viªn, häc sinh, thùc hiÖn tèt c¸c quy dÞnh vÒ an toµn giao th«ng. Kiªn quyÕt phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi x©m nhËp häc ®­êng.

 - Cñng cè n©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn c¸c nÒ nÕp trong nhµ tr­êng. X©y dùng nÕp sèng thanh lÞch cña häc sinh tr­êng THCS Ninh X¸. X©y dùng m«i tr­êng “ Tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”.

- TriÓn khai tèt viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc,b¶o qu¶n sö dông ®å dïng d¹y häc cã nhiÒu biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh : t¨ng c­êng kiÓm tra viÖc häc bµi ë nhµ cña häc sinh,trong líp tËp trung nghe gi¶ng ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi.

 

2. X©y dùng vµ båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn :

     - X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn ®oµn kÕt nhÊt trÝ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong mäi nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng.

- Tæ chøc tèt viÖc thùc hiÖn c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p gi¸odôc theo h­íng tÝch cùc hãa ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, ph¸t huy tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc t­ duy cña häc sinh.

- Tæ chøc vµ qu¶n lý chÆt chÏ cã hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch båi d­ìng gi¸o viªn theo chu kú vµ c«ng t¸c tù häc tù båi d­ìng.

- T¨ng c­êng dù giê th¨m líp ®Ó n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô : 1 gi¸o viªn/35 tiÕt/n¨m häc.

- Thùc hiÖn nghiªm tóc cã hiÖu qu¶ c¸c ®ît d¹y vµ dù chuyªn ®Ò.

- TÝch cùc båi d­ìng, ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®éi ngò gi¸o viªn giái,®éi ngò gi¸o viªn trÎ .

- TÝch cùc ®­a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y. §æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t ë tæ chuyªn m«n, tËp trung vµo viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, häc vi tÝnh, so¹n vµ sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö.

     - Sö dông vµ b¶o qu¶n tèt ®å dïng d¹y häc.

     - Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chuyªn m«n .

3. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý cña BGH :

- Thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n lý b»ng kÕ ho¹ch vµ thi ®ua.

- §Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý cña BGH.

- Ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é cña GV.

- Qu¶n lý cã hiÖu qu¶ cao vÒ néi dung,ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y.

- T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra,kiÓm tra d­íi nhiÒu h×nh thøc.

- §¸nh gi¸, xÕp lo¹i giê d¹y, xÕp lo¹i chuyªn m«n c«ng b»ng chÝnh x¸c cã t¸c dông ®Èy m¹nh phong trµo d¹y tèt,   häc tèt.

                                                                                                               Ninh X¸, ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2011

   HiÖu Tr­ëng ký , duyÖt                                                                                 Ng­êi lËp kÕ ho¹ch

 

 

 

 

                       &nb


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Chinh @ 10:01 20/12/2011
Số lượt xem: 244
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Khoa học - Giáo dục - Khám phá - Thể thao

Hoạt động ngoại khóa

Thiết kế Quảng cáo - Dữ liệu Đồ họa