Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Song_manh_me_300x150_gui_email.jpg Demo.jpg Tinhvat21.jpg Tinhvat1.jpg 4a547ebb_61e8e381_img_2042_resize.jpg CHUC_MUNG_NM.swf DSC01791.jpg 0.18_2.jpg 0.62_2.jpg 0.HDNGLL_THCS_Dong_Son_Ha.jpg 0.phong_chinh_resize.jpg 0.Truong_hoc_than_thien_resize.jpg 0.mau_giay_khen.jpg 0.DSCF1349_resize.jpg 0.tinh_yeu_oi-quang_dung.mp3 0.Tinh-Ta-Bien-Bac-Dong-Xanh.mp3 0.DSCF1352_resize.jpg 0.trong_dong_Dong_Son_resize.jpg 0.backup_thi_sinh_thu_4_in_A4_resize.jpg

Điều tra ý kiến

Theo bạn, chất lượng thật của VĂN HÓA & ĐẠO ĐỨC học sinh THCS là ?
Giỏi 30% - Khá 50% - TB 20% - Yếu 0%
Giỏi 25% - Khá 45% - TB 30% - Yếu 0%
Giỏi 20% - Khá 40% - TB 35% - Yếu 5%
Giỏi 15% - Khá 35% - TB 40% - Yếu 10%
Giỏi 10% - Khá 30% - TB 50% - Yếu 10%

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hoàng Linh)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với Đất học Kinh Bắc.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thông tin mới - Dữ liệu hay > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

Kế hoạch năm học 2011-2012

Phßng GD - §t  B¾c Ninh

Tr­êng THCS Ninh X¸

 
 
 

Sè 01/ KH- HT

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam                                               §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                                  

 

                B¾c Ninh, ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2011

kÕ ho¹ch chØ ®¹o nhiÖm vô

N¨m häc 2011 -  2012

 

A - Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch:

- C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 343/TCKH cña PGD &§T TP B¾c Ninh vÒ viÖc : “ X©y dùng vµ Trao ®æi, th¶o luËn kÕ ho¹ch chØ ®¹o n¨m häc 2011- 2012”.

-  C¨n cø vµo kÕ ho¹ch chØ ®¹o nhiÖm vô n¨m häc 201 1- 2012 cña PGD & §T thµnh phè B¾c Ninh.

  -  C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2011 - 2012 cña tr­êng THCS Ninh X¸ vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ph­êng Ninh X¸, tr­êng THCS Ninh X©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o vµ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2011- 2012 nh­ sau:

   B - Néi dung cña kÕ ho¹ch

        I- t×nh h×nh chung cña ®Þa ph­¬ng:

    Ph­êng Ninh X¸ lµ ph­êng n»m ë trung t©m thµnh phè B¾c Ninh. Lµ ph­êng 04 n¨m liªn tôc ®­îc c«ng nhËn lµ ph­êng cã phong trµo gi¸o dôc toµn diÖn. NhiÒu khu phè ®­îc c«ng nhËn lµ khu phè v¨n ho¸ cÊp tØnh. §¶ng bé ®­îc c«ng nhËn lµ §¶ng bé v÷ng m¹nh.T×nh h×nh chÝnh trÞ, an ninh trong khu vùc ph­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh.Tuy vËy, t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi kh¸ phøc t¹p. Kinh tÕ chñ yÕu cña ®Þa ph­¬ng lµ bu«n b¸n nhá vµ thñ c«ng nghiÖp.Trong ®Þa bµn ph­êng cã c¶ ga xe löa, bÕn « t«, chî, nhµ thê. C¸c tÖ n¹n x· héi nh­ m¹i d©m, nghiÖn ma tuý, cê b¹c  cßn tån t¹i.

- DiÖn tÝch: 81.000m2                      - Tæng sè d©n trong ph­êng lµ: 8697  ng­êi.

- Ph­êng cã 2553 hé chia lµm 7 côm d©n c­ víi 39 tæ d©n phè.

- Tû lÖ sinh ®Î n¨m 2011      1%   ;  Sè trÎ 6 tuæi: 185

- Møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi: 1.000.000®/th¸ng.

+ Do t×nh tr¹ng ®Êt ®ai s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng cßn, cïng víi sù ph¸t triÓn ®« thÞ theo quy ho¹ch vµ viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh kinh tÕ cßn chËm nªn ®Þa bµn n«ng nghiÖp trong ph­êng cã nhiÒu khã kh¨n, t×nh tr¹ng häc sinh bá häc ë khu vùc nµy cßn cao h¬n h¼n c¸c khu vùc cßn l¹i.

- Ph­êng ®· x©y dùng ®­îc Héi ®ång gi¸o dôc vµ cã nhiÒu cè g¾ng trong chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶ tèt.

Ph©n lo¹i trÎ theo ®é tuæi:

+ Sè trÎ sinh n¨m 2010

238

+ Sè trÎ 12-14 tuæi

340

+ Sè trÎ d­íi 36 th¸ng

496

+ Sè trÎ 15 tuæi (Sinh 1994)

106

+ Sè trÎ tõ 36 th¸ng ®Õn 5 tuæi

650

+ Sè trÎ 16 tuæi (Sinh 1993)

134

+ Sè trÎ 6 tuæi ®Õn 11 tuæi

668

+ Sè trÎ 17 tuæi (Sinh 1992)

123

+ Sè trÎ 12 tuæi (Sinh 1996)

107

+ Sè trÎ 18 tuæi (Sinh 1991)

130

+ Sè trÎ 13 tuæi (Sinh 1995)

92

+ Sè trÎ 19 tuæi (Sinh 1990)

145

II- ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô träng t©m, c¸c chØ  tiªu cña n¨m häc tr­íc:

2.1/ Qui m« ph¸t triÓn GD

a -Ph¸t triÓn sè l­îng:

 + Sù ph¸t triÓn sè líp vµ häc sinh:

     -     Tæng sè líp: 20                           Tæng sè häc sinh: 723

-          So víi kÕ ho¹ch: Sè líp ®¹t 100%; sè häc sinh ®¹t 723/ ..... =  % 

-          Tæng sè häc sinh bá häc:

+ Tæng sè häc sinh häc h­íng nghiÖp: 337( Khèi 9:176; Khèi 8: 161 )

+ Sè häc sinh tèt nghiÖp tiÓu häc ®ù¬c tuyÓn vµo líp 6:      §¹t tû lÖ 100%.

b - T×nh h×nh phæ cËp THCS:

*Tiªu chuÈn 1:

   Ph­êng ®· ®¹t vµ duy tr× ®­îc chuÈn quèc gia vÒ phæ cËp tiÓu häc vµ chèng mï ch÷.

- Huy ®éng trÎ 6 tuæi ra líp1                                             §¹t  100%

- Sè trÎ 11 ®Õn 14 tèt nghiÖp tiÓu häc                                §¹t    470/470  =  100%

- Huy ®éng HS tèt nghiÖp tiÓu häc vµo líp 6                     §¹t    96/ 96      =  100%

    Tr­êng ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn c¬ së vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn ®ñ c¸c m«n häc cña ch­¬ng tr×nh quy ®Þnh.

Tiªu chuÈn 2:

- Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp THCS n¨m häc 2010 - 2011      §¹t     183/183 = 100%

-  Tû lÖ häc sinh trong ph­êng tèt nghiÖp THCS n¨m häc 2010 - 2011: 84/84= 100%     

- Tû lÖ ng­êi trong ph­êng ë ®é tuæi 15 ®Õn 18 tèt nghiÖp THCS : 572/532 =96,2%

Ph­êng Ninh x¸ ®· ®­îc c«ng nhËn ®¹t phæ cËp THCS.

2.2/ ChÊt l­îng gi¸o dôc ®¹i trµ, mòi nhän, tû lÖ lªn líp, l­u ban, bá häc:

     a- ChÊt l­­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc:

 XÕp lo¹i H¹nh kiÓm cuèi n¨m häc:

 

Khèi líp

SÜ sè

Tèt

Kh¸

T. B×nh

YÕu

Kh«ng XL

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Khèi 6

174

125

71,8

43

24,7

6

4,9

0

0

 

 

Khèi 7

158

113

71,5

39

24,7

5

1,1

0

0

 

 

Khèi 8

179

124

69,7

44

24,7

8

3.8

0

0

 

 

Khèi 9

183

126

68,8

55

30,0

3

0,5

0

0

 

 

Tr­êng

693

487

70,3

182

26,3

22

2,5

3

0,4

 

 

 

 

 

 

b-ChÊt l­­îng gi¸o dôc v¨n ho¸:

 

KÕt qu¶  xÕp lo¹i v¨n ho¸ cuèi n¨m häc

KÕt qu¶  xÕp lo¹i v¨n ho¸ cuèi n¨m häc

Khèi líp

SÜ sè

Giái

Kh¸

T. B×nh

YÕu

Kh«ng XL

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Khèi 6

174

42

24,1

81

46,6

43

24,7

8

4,6

0

0

Khèi 7

158

41

25,9

80

50,6

33

20,8

4

2,5

0

0

Khèi 8

179

46

25,8

86

48,3

39

24,9

7

3,9

0

0

Khèi 9

183

51

27,9

84

45,9

48

26,2

0

0

0

0

Tr­êng

693

180

26

331

48,7

163

23,5

19

2,7

0

0

 

KÕt qu¶ thi häc sinh giái c¸c m«n v¨n ho¸:

KÕt qu¶

n¨m häc

TS gi¶i

XÕp lo¹i tr­êng

Thi häc sinh giái thµnh phè

Thi häc sinh giái tØnh

Gi¶i c¸ nh©n

Gi¶i ®éi

Sè HS dù thi

TS gi¶i ®¹t

Gi¶i1

Gi¶i2

Gi¶i3

G

KK

TS

G1

G2

G3

G

kk

TS

G1

G2

G3

2009 - 2010

70

NhÊt

53

2

4

21

26

12

6

4

2

7

5

 

1

1

3

2010 - 2011

106

NhÊt

80

4

10

26

38

18

8

5

5

7

7

 

4

2

1

 

c-ChÊt l­îng gi¸o dôc  v¨n thÓ mü:

-KÕt qu¶ thi v¨n nghÖ häc sinh thµnh phè:0

-KÕt qu¶ thi TDTT thµnh phè : Tæng sè gi¶i :06  

     +NhÊt:02 ; Ba: 04

-KÕt qu¶ thi TDTT TØnh:  01 gi¶i  nhÊt; 01 gi¶i ba

- §¹t kÕt qu¶ cao trong cuéc thi ch¹y SacomBank

- §· tæ chøc kh¸m søc kháe cho häc sinh toµn tr­êng.

- C¶nh quan nhµ tr­êng ®­îc th­êng xuyªn cñng cè, tu bæ vµ x©y dùng thªm v­ên hoa c©y c¶nh . §¹t ®¬n vÞ nhµ tr­êng cã m«i tr­êng Xanh -S¹ch - §Ñp lo¹i xuÊt s¾c    KÕt qu¶ “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ®¹t lo¹i xuÊt s¾c.

- §oµn ®éi ®­îc c«ng nhËn v÷ng m¹nh.

d-§¸nh gi¸ chung vÒ gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh:

- C¸c nÒn nÕp kû c­¬ng vÒ ®¹o ®øc vµ häc tËp cña häc sinh ®­îc cñng cè vµ n©ng cao.

- ChÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc,v¨n ho¸ ,v¨n thÓ mü ®Òu ®¹t hoÆc v­ît c¸c chØ tiªu

®Ò ra trong kÕ ho¹ch n¨m häc.

- Kh«ng cã häc sinh vi ph¹m c¸c tÖ n¹n x· héi.

   Tån t¹i: cßn häc sinh cã  ý thøc tæ chøc kû luËt ch­a cao. Ch­a gi¶i quyÕt døt ®iÓm t×nh tr¹ng nãi tôc,chöi bËy, ®¸nh nhau trong häc sinh .

- Ch­a chÊm døt ®­îc t×nh tr¹ng häc sinh bá häc.

*  KÕt qu¶ xÕp lo¹i thi ®ua häc sinh cuèi n¨m häc :

      + Häc sinh ®­îc lªn líp th¼ng 674/693 - §¹t tû lÖ   97,3%. So víi n¨m häc tr­íc gi¶m 1 %, so víi kÕ ho¹ch gi¶m 0,2 %

     + Häc sinh ®¹t tiªu chuÈn häc sinh giái toµn diÖn  180/693  ®¹t tû lÖ 26%. So  víi n¨m häc tr­íc gi¶m 0,3 %, so víi kÕ ho¹ch t¨ng 1%

    +  Häc sinh ®¹t tiªu chuÈn häc sinh tiªn tiÕn  331/693 ®¹t tû lÖ  47,8%

.  +  Häc sinh ®¹t tiªu chuÈn häc sinh tiªn tiÕn, häc sinh giái : 74,7% víi n¨m häc tr­íc t¨ng 0,3 %, so víi kÕ ho¹ch t¨ng 0,6%

     +  Líp ®­îc c«ng nhËn líp tiªn tiÕn :15/20 ®¹t tû lÖ  75% so víi n¨m häc tr­íc t¨ng 0 %, so víi kÕ ho¹ch t¨ng 0 %

                         ( 6ABCE  -7ABDE – 8ABDE   -   9ABD )

 

III - §¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho gi¸o dôc ®µo t¹o

1-Gi¶i ph¸p vµ kÕt qu¶ vÒ tæ chøc , x©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn

a/-T×nh h×nh ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn:

-    Tæng sè CBGV :  41

      + Trong ®ã CB qu¶n lý: 02

      + Gi¸o viªn : 36  ;  NV hµnh chÝnh: 03

    *Tû lÖ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y: 36  /20=1,8 GV/líp (  cã 01 TPT§)

    * C¸n bé gi¸o viªn ®¹t chuÈn ho¸  40/41 = 97,8%, trong ®ã cã  26/41  = 63,4%  c¸n bé gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é  trªn chuÈn,  cßn 01 GV ch­­a ®¹t chuÈn (lµ  GV d¹y mü thuËt, ®ang xin häc).

          * Sè GV ®ang ®i häc n©ng cao tr×nh ®é lµ : 03

- §éi ngò gi¸o viªn cña tr­­êng cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. Lu«n chÊp hµnh mäi chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng ph¸p luËt cña nhµ n­­íc. Gi¸o viªn lu«n tÝch cùc h­­ëng øng cuéc vËn ®éng : “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng: “ Mçi thµy gi¸o c« gi¸o lµ mét tÊm g­­¬ng tù häc tù s¸ng t¹o”. §éi ngò gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, lu«n cã cè g¾ng v­¬n lªn trong chuyªn m«n, nhiÖt t×nh trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. TÝch cùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y vµ häc.

* Tån t¹i: Mét sè Ýt gi¸o viªn  ch­a thËt cè g¾ng phÊn ®Êu th­­êng xuyªn trong chuyªn m«n vµ thi ®ua . ViÖc thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi cßn chËm. Tr×nh ®é chuyªn m«n cßn non.

b/ C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­­ìng ®éi ngò gi¸o viªn:

   Nhµ tr­­êng ®· cã sù ph©n c«ng gi¶ng d¹y hîp lý,®éng viªn gi¸o viªn kh¾c phôc khã kh¨n trong gi¶ng d¹y. C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi GV ®­îc gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ, kÞp thêi,®óng chÕ ®é.

-  T¨ng c­­êng c«ng t¸c båi d­ìng GV trªn c¶ 3 mÆt: t­­ t­ëng chÝnh trÞ,®¹o ®øc t¸c phong. Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ lßng th­­¬ng yªu häc sinh.                                                                     

     ViÖc thùc hiÖn båi d­ìng n©ng chuÈn cho gi¸o viªn ®­îc tiÕn hµnh theo c¶ 3 néi dung trªn.

- Nhµ tr­­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc triÓn khai cho gi¸o viªn c¸c bé m«n häc tËp, trao ®æi, thùc hµnh, rót kinh nghiÖm vÒ viÖc c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo h­­íng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy cao ®é tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp. Hµng th¸ng, ngoµi viÖc tham gia ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ®Ò do Phßng GD tæ chøc, nhµ tr­êng ®Òu tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y,gi¸o dôc hoÆc héi gi¶ng cho c¸c tæ chuyªn m«n hoÆc bé m«n. Thùc hiÖn chuyªn ®Ò côm, mêi chuyªn gia vÒ ph­¬ng ph¸p vÒ trao ®æi c¸c chuyªn ®Ò víi gi¸o viªn.  GV  trong toµn tr­­êng ®· tÝch cùc vËn dông ®­a c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y. Phong trµo so¹n vµ gi¶ng b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö ®­îc gi¸o viªn h­ëng øng s«i næi. Næi bËt lµ c¸c ®ång chÝ: Hoµng Linh , Chinh, P.Thñy, Thu, Lª Nhung, Chu H¹nh,Thu H»ng, T. Nhung...Trong c¶ n¨m häc, gi¸o viªn trong tr­êng ®· so¹n ®­îc trªn 1575 gi¸o ¸n ®iÖn tö. Thùc hiÖn d¹y trªn líp ®­îc trªn líp 1350 tiÕt.  

-  T¹o ®iÒu kiÖn thô©n lîi cho GV ®i häc ®¹i häc vµ khuyÕn khÝch GV tÝch cùc phÊn ®Êu trë thµnh GV d¹y giái vµ chiÕn sÜ thi ®ua c¸c cÊp.

+ §¹t GVDG cÊp tØnh: 01

+ Gi¸o  viªn d¹y giái cÊp thµnh phè :11

c/KÕt qu¶ xÕp lo¹i vµ thi ®ua cña GV cuèi n¨m häc:

- Sè CB - GV ®¨ng ký phÊn ®Êu trë thµnh CST§  cÊp  tØnh lµ: 01 ; CÊp CS lµ: 11

- Sè CB - GV ®­îc c«ng nhËn:

+ GV d¹y giái cÊp TP  : 11/13 ®¹t 84,6 %

+ GV d¹y giái cÊp tØnh: 01

+ §Ò nghÞ c«ng nhËn chiÕn sÜ thi ®ua cÊp thµnh phè: 11

+ §Ò nghÞ c«ng nhËn CST§ cÊp tØnh : 01

§¬n vÞ

XÕp lo¹i gi¸o viªn theo chuÈn nghÒ nghiÖp( TT30/2009/TT-BGD& §T)

T sè

XS

Kh¸

TB

K

KXL

T sè

%

T sè

%

T sè

%

T sè

%

T 

%

KHTN

16

13

81,3

3

18,7

0

0

0

0

0

0

KHXH

22

15

68,2

7

22.8

0

0

0

0

0

0

Tr­êng

38

28

75,5

10

24,5

0

0

0

0

0

0

§¬n vÞ

XÕp lo¹i c«ng chøc theo Q§ 11/1998 víi HT , nh©n viªn HCvµ

Q§ 06/2006 víi HP vµ GV

T sè

XuÊt s¾c

Kh¸

TB

Y

KXL

T sè

%

T sè

%

T sè

%

T sè

%

T 

%

KHTN

16

12

75

3

18,8

0

0

0

0

01

6,2

KHXH

23

15

65,2

8

34,8

0

0

0

0

0

0

Tæ VP

3

2

66,6

1

33,3

0

0

0

0

0

0

Ttr­êng

42

29

69

12

28,6

0

0

0

0

1

2,4

 

 - Tû lÖ CB-GV ®¹t danh hiÖu Lao ®éng Tiªn tiÕn 41/42 :  =  96,7%

( 01 KXL v× nghØ thai s¶n)

* Tån t¹i: Cßn 01 gi¸o viªn ch­a ®¹t chuÈn. Cßn cã gi¸o viªn ch­a tÝch cùc trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc dÉn ®Õn chÊt l­îng gi¶ng d¹y cßn h¹n chÕ.

 

2-C«ng t¸c KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh: 

      - Ngay tõ ®Çu n¨m häc, tr­êng  ®· tæ chøc qu¸n triÖt nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhiÖm vô n¨m häc míi, nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña n¨m häc.

   Sau khi kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc míi cña nhµ tr­êng ®­îc cÊp trªn xÐt duyÖt vµ bæ sung, nhµ tr­êng ®· tiÕn hµnh tèt viÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc th«ng qua viÖc chØ ®¹o, x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng th¸ng,hµng tuÇn cña nhµ tr­êng,tæ chuyªn m«n ,cña c¸c ®oµn thÓ vµ cña mçi GV.

 C«ng t¸c qu¶n lý b»ng kÕ ho¹ch, b»ng thi ®ua cña BGH ®· ®¹t kÕt qu¶ tèt.

      - Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n thu trong nhµ tr­êng, kh«ng cã kho¶n thu nµo thu sai quy ®Þnh.

      - C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc, c«ng khai, ®óng chÕ ®é qu¶n lý mhµ n­íc ®· quy ®Þnh. Chi tiªu theo qui chÕ chi tiªu néi bé ®· ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt.

3-C«ng t¸c Thi ®ua - Khen th­­ëng .

      - Phong trµo thi ®ua trong GV vµ häc sinh ®­îc ®Èy m¹nh lµ ®éng lùc cho mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng :

        +13/ 39 = 33,3 %   CBGV trong tr­êng ®¨ng ký phÊn ®¸u trë thµnh gi¸o viªn d¹y giái vµ CST§ c¸c cÊp, trong ®ã 11 gi¸o viªn ®· ®­îc c«ng nhËn lµ GV d¹y giái cÊp TØnh, thµnh phè vµ  11 ®/c ®­îc ®Ò nghÞ  c«ng nhËn  CST§ c¸c cÊp

        +18/20 =  90% líp ®¨ng ký phÊn ®Êu trë thµnh líp tiªn tiÕn vµ 15/20=  75% ®· ®­îc c«ng nhËn ®¹t líp tiªn tiÕn.

         + 100% CB-GV ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn L§ Tiªn tiÕn  vµ 41/42 =96,7% ®­îc ®Ò nghÞ c«ng nhËn  ®¹t L§ Tiªn tiÕn  n¨m häc 2010 - 2011.

       - Nhµ tr­êng kÕt hîp c«ng ®oµn ®· triÓn khai kÞp thêi viÖc phæ biÕn ®æi míi c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng theo tinh thÇn NghÞ ®Þnh 56/CP  cña chÝnh phñ ®ång thêi tiÕn hµnh tèt viÖc b×nh bÇu, ®Ò nghÞ khen th­ëng theo ®óng c¸c tiªu chuÈn h­íng dÉn míi.   Nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn tèt viÖc x· héi ho¸ gi¸o dôc trong c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng.

 

4- C«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng häc:

  - TÝch cùc tham m­u víi cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tranh thñ vµ tËn dông c¸c nguån kinh phÝ ®Ó x©y dùng vµ cñng cè c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng theo h­íng ®¹t chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2 .

  - Ngoµi viÖc gi÷ g×n, tu bæ nh÷ng c¬ së vËt chÊt ®· cã, nhµ tr­êng ®· x©y dùng míi vµ bæ sung c¬ së vËt chÊt n¨m häc 2010-2011 nh­ sau:

         + Tham m­u víi §Þa ph­¬ng ñng hé cho 20 bé bµn ghÕ, 04 bé m¸y chiÕu ®a n¨ng cïng phô kiÖn víi tæng sè tiÒn lµ: 83.800.000 ®

         + Hoµn thiÖn 01 phßng L¸p chuÈn trÞ gi¸ 200.874.000 ®.

         +, Mua 01 phßng m¸y tÝnh chuÈn cã l¾p m¹ng Lan trÞ gi¸ 197.215.000 ®

          + Mua  ®å dïng tranh ¶nh, c¸c lo¹i s¸ch b¸o tµi liÖu phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc trÞ gi¸ 39.555.000 ®.

         +, Mua 10 bé bµn ghÕ gi¸o viªn trÞ gi¸ 9.000.000 ®

         + Héi phô huynh tr­êng ñng hé 02 m¸y chiÕu ®a n¨ng vµ 02 dµn m¸y vi tÝnh trÞ gi¸ : 50.500.000 ®.

          +, PHHS líp 6 ñng hé 20 bé bµn ghÕ HS trÞ gi¸ 14.800.000 ®

          + Héi phô huynh c¸c líp  ñng hé 06 m¸y chiÕu ®a n¨ng trÞ gi¸ 107.000.000 ® vµ 0 3 dµn m¸y vi tÝnh trÞ gi¸ : 24.000.000 ®. Tæng: 123.000.000 ®

Tæng sè ®å dïng d¹y häc PHHS ñng hé trÞ gi¸: 196.300.000 ®

Tæng sè ®å dïng DH ph­êng Ninh X¸ vµ PHHS ñng hé trÞ gi¸ :280.100.000 ®.

Tæng sè ®å dïng d¹y häc ®­îc cÊp trªn cÊp cÊp: 425.144.000 ®

 Tæng sè tiÒn sö dông cho c¬ së vËt chÊt lµ 705.244.000 ®.

5- C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®µo t¹o:

  - §¶ng uû , chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®· quan t©m cã hiÖu qu¶ h¬n cho GD§T.

  - §· cã sù kÕt hîp tèt h¬n, chÆt chÏ h¬n gi÷a ®Þa ph­¬ng, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng

nh»m t¹o m«i tr­êng gi¸o dôc trong s¹ch, lµnh m¹nh cho häc sinh.C¸c gia ®×nh nãi chung ®· quan t©m ®Õn con em m×nh h¬n song c¸ biÖt vÉn cßn phô huynh ch­a chó ý quan t©m gi¸o dôc con em m×nh, ch­a thÊy hÕt t¸c h¹i cña c¸c hµnh vi con em m×nh g©y ra.

  - Ho¹t ®éng cña Héi phô huynh häc sinh ®­îc cñng cè, ®Èy m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc, râ rÖt vÒ nhiÒu mÆt, hç trî ®¾c lùc cho c«ng t¸c gi¸o dôc cña nhµ tr­êng .Trong n¨m häc 2010-2011, Héi phô huynh nhµ tr­êng vµ c¸c líp ®· hç trî cho c¸c ho¹t ®éng d¹y häc, thi ®ua khen th­ëng vµ c¬ së vËt chÊt trÞ gi¸ 236.300.000 ® .      

   - Ho¹t ®éng cña héi khuyÕn häc c¸c cÊp : ph­êng, khu phè, dßng hä ®­îc cñng cè vµ b­íc ®Çu cã hiÖu qu¶.ViÖc tæ chøc khen th­ëng ®éng viªn häc sinh cuèi kú ,cuèi n¨m ®­îc c¸c héi khuyÕn häc chó ý thùc hiÖn th­êng xuyªn.

6 - C«ng t¸c qu¶n lý cña HiÖu tr­­ëng:

- C«ng t¸c tham m­u víi cÊp uû vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®­îc thùc hiÖn liªn tôc ,th­êng xuyªn, cô thÓ trong viÖc: phèi hîp c¸c lùc l­îng gi¸o dôc, tæ chøc ho¹t ®éng cña héi ®ång gi¸o dôc phuêng vµ héi khuyÕn häc c¸c cÊp, x©y dùng c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng .

  C«ng t¸c tham m­u ®· ®¹t kÕt qu¶ râ rÖt vÒ mäi mÆt.

- ViÖc qu¶n lý chØ ®¹o chuyªn m«n ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn. C¸c chñ tr­¬ng kÕ ho¹ch cña ngµnh ®· ®­îc triÓn khai thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi th«ng qua kÕ ho¹ch hµng th¸ng, hµng tuÇn cña nhµ tr­êng, cña tæ chuyªn m«n vµ c¸c ®oµn thÓ. Lu«n chó ý ®Õn viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn kû c­¬ng nÒ nÕp d¹y vµ häc. Chó ý ®Õn viÖc d¹y thËt, häc thËt cña gi¸o viªn vµ häc sinh. ChØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c  cuéc vËn ®éng h


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Chinh @ 09:58 20/12/2011
Số lượt xem: 203
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Khoa học - Giáo dục - Khám phá - Thể thao

Hoạt động ngoại khóa

Thiết kế Quảng cáo - Dữ liệu Đồ họa